Общи условия на кампанията

РЕЙНАРС РОК ТРАМПЛИН

I. ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА


1. Наименование: „РЕЙНАРС РОК ТРАМПЛИН” – рубрика за нови авторски песни по радио Z-Rock (по-долу „Кампанията”).
2. Цел и предмет: Чрез публикуване на аудио файл със своя авторска песен, участниците могат да получат възможност тя да бъде представена в ефира на радио Z-Rock, както и да спечелят награда.
3. Място на провеждане: Кампанията се провежда на интернет страницата www.reynaers-rock-tramplin.zrockradio.bg (по-долу „уеб страницата”).
4. Организатори:
„Рейнарс Алуминиум България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. Черни връх 120, ЕИК 200456380 и
„Фреш Радио Груп” ЕООД   с адрес  за кореспонденция: гр. София 1784, ж.к. „Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 51, ЕИК 175104252, рег. № по ЗДДС BG175104252.


II. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА


1. Кампанията се провежда в периода  10.01.2022 г. – 10.01.2023 г. година, като условията и наградите ще бъдат публикувани онлайн в интернет страницата на радиото.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА


1. В Кампанията могат да участват всички физически лица на възраст над 16 г., които се регистрират за участие съгласно посочените по-долу условия. Право на участие в Кампанията нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено в жребия, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
2. Участниците имат право да се включат в Кампанията, като публикуват своя авторска песен, заедно със снимка на изпълнителя или като гласуват за вече публикувана такава, съобразно посочените в настоящите правила условия, след предварителна регистрация на уеб страницата. При осъществяване на регистрацията участникът предоставя най-малко следните данни: адрес на електронна поща, две имена и телефон за връзка. Участникът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. С извършването на регистрация участникът декларира, че е запознат с настоящите правила на Кампанията, приема ги и се задължава да ги спазва.
3. Регистрацията и участието в Кампанията са безвъзмездни.
4. Аудио файловете могат да бъдат публикувани на уеб страницата по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите на съответния сайт ще става само след одобрение на Организатора в период до 24 часа от публикуването им.
5. С натискане на бутона „Качи” участникът се съгласява и преотстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право Организаторът да използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.
6. Използването по т. 5 включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, публично показване или публично изпълнение; звукозаписване и видеозаписване; възпроизвеждане на материалите върху видеоносители и тяхното разпространение; адаптиране, синхронизиране, съкращаване, дублиране, субтитриране, превод и преработка; приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени в предоставения материал; използване на материала и записите от него и части от тях за създаване на нов, производен материал, внос и износ на екземпляри от записите на материала, както и преотстъпване правата за използване по настоящата точка на трети лица, възмездно или безвъзмездно.
7. Участникът се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно т. 5 и 6 не му се дължи възнаграждение.
8. С натискане на бутона „Качи”, участникът декларира и гарантира, че:
8.1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на уеб сайта, съгласно настоящите правила, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на Организатора на правата по т. 5 и т. 6;
8.2. съдържанието на материала не нарушава настоящите правила, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;
8.3. материалът е създаден от участника в лично качество и не се предоставя за публикуване на сайтовете с рекламна или друга търговска цел.
9. Участникът се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху материалите могат да не бъдат обозначавани при използването им от Организатора.
10. Доколкото визуализирането на материалите на съответния уеб сайт става след одобрение от модератор от Организатора, участникът се съгласява, че Организаторът не е задължен да публикува или да използва по какъвто и да е начин материала, който участникът изпраща. Участникът се съгласява и отстъпва на Организатора правото едностранно да определя дали материалът да бъде публикуван и разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това.
11. Участникът се съгласява, че с натискането на бутона „Качи” дава съгласието си Организаторът да изиска от участника и да събира лична информация за него и да я използва във връзка с използването на материалите по смисъла на настоящите правила при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.
12. С натискане на бутона „Качи” участникът декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите правила и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.
13. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на материалите, публикувани от участниците в Кампанията.

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА


1. За да вземе участие в Кампанията, Участникът трябва:
1.1. Да е направил аудио запис на своя авторска песен. Размерът на файловa следва да е до 15 МВ и той трябва да бъде във формат MP3;
1.2. Да качи аудио файла на уеб страницата www.reynaers-rock-tramplin.zrockradio.bg от бутона „Качи парче“;
2. Всеки участник може да участва в Кампанията с неограничен брой аудио файлове.
3. Организаторът има право да прецени дали да публикува даден аудио файл, включително, но не само, когато материалът не отговаря на условията по т. 1 по-горе или когато Организаторът сметне за целесъобразно да не го публикува поради нарушение на действащото законодателство, на условия на настоящите правила или по друга причина, по преценка на Организатора.
4. Организаторът има право да обработва предоставените от участниците снимки/аудио файлове, с оглед ненарушаване правата на заснетите лица. Обработените снимки/аудио файлове се публикуват от Организатора на уеб страницата.
5. Предоставените снимки/аудио файлове се записват и съхраняват от Организатора, като Организаторът има право да изтрие качени снимки/аудио файлове по свое усмотрение, ако прецени, че са оскърбителни, незаконни, или са неподходящи или неуместни за настоящата Кампания, ако съдържат насилие или имат политическо, религиозно, криминално, расистко, порнографско или друго неприемливо, неморално или незаконосъобразно съдържание.
6. Организаторът публикува снимките/аудио файловете на уеб страницата, като подрежда най-новите най-горе на страницата.
7. При кликване върху снимката/аудио файла, записът се отваря в нов прозорец.
8. Участниците са запознати и са съгласни, че снимките/аудио файловете могат да бъдат харесвани и/или споделяни във facebook от други участници в Кампанията, както и от всяко друго лице - потребител на уеб страницата.


V. НАГРАДИ - ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

1. По време на Кампанията ще бъдат раздадени следните награди:
1.1. Всяка седмица в периода 10.01.2022 г. – 10.01.2023 г. чрез жребий на живо в ефира на радиото ще бъде изтегляна седмична награда за гласувалите за вече качени песни, която ще се състои от мърчъндайз на „Рейнарс Алуминиум България“ ЕООД. В края на всеки месец, на база гласовете от потребителите на уебсайта, както и оценка на жури, състоящо се от членове на Организатора, ще бъде определяна песента месечен победител, която ще се класира за голямата награда. Оценката на журито на Организатора е решаващата при избора. В края на кампанията за съответния сезон, измежду дванайсетте месечни победители, на база на жури състоящо се от членове на Организатора, на живо в ефира на радиото, ще бъдат определени две големи годишни награди – те ще бъдат професионален звукозапис, микс и мастеринг на парче в професионално студио. Допълнително ще бъдат предоставени две стимулиращи награди – професионална фотосесия и ваучер за музикален магазин.  Оценката на журито на Организатора е решаващата при избора.

1.2. Печелившите ще получат допълнителна информация от организатора за получаването на наградата.
2. Всички участници, чиито снимки/аудио файлове са публикувани на уеб страницата в периода на Кампанията, имат възможност да спечелят голямата награда.
3. Обявяването на печелившите участници се извършва в ефира на Z-Rock.
4. Печелившите участници се обявяват в ефира на радиостанцията.
5. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда на имейл адреса, посочен от тях при регистрацията за участие в Кампанията. Организаторът не носи отговорност, в случай на посочване на невалиден или грешен имейл адрес, както и при неполучаване на съобщението не по вина на Организатора. Печеливш участник може да се свърже с Организатора на тел. 02/976 74 746. Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на Оргазниатора и печелившия участник. Получаването на наградата се удостоверява с протокол, подписан от служител на Организатора и от печелившия участник, в който последният се индивидуализира посредством личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола се счита, че се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде избран друг печеливш. С подписването на настоящия протокол печелившите декларират, че са запознати и приемат Общите условия на играта.”Рейнарс Рок Трамплин” и са наясно, че спечелената награда е облагаема по реда на ЗДДФЛ и имат задължението да я декларират.

7. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана, поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

8. Наградата не може да бъде заменена за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите правила се публикуват на уеб страницата www.reynaers-rock-tramplin.zrockradio.bg за целия период на Кампанията.

2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува промените на уеб страницaтa. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта.
3. По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилага приложимото действащо българско законодателство.
 Парчето се зарежда

Парче: Няма вече накъде
Изпълнител: Съвсем Без Контрол